Περιγραφή

Παρουσίαση της Οργάνωσης

Όνομα : Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλλινοστούντωνκαι Μεταναστών (ΚΣΠΜ), Οικουμενικό Πρόγραμα Προσφύγων 
Νομική μορφή : Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία(ΑΜΚΕ)
Στόχοι & Δράσεις : Ο σκοπός του ΚΣΠΜ – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων όπως αναλύεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού του είναι: 

 • Να συνηγορεί για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και Ελλήνων παλιννοστούντων,
 • Να παρακολουθεί και να μελετά το μεταναστευτικό φαινόμενο και το άσυλο προκειμένου να εκπονεί, να διενεργεί και να υλοποιεί προγράμματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. νομική και κοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη) σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους,
 • Να καλλιεργήσει και να προωθήσει μια αμοιβαία διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς και την αποδοχή και το σεβασμό της «ετερότητας», μέσω της ανάληψης δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.

Έργο

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (εφεξής «Κέντρο») ιδρύθηκε (Κανονισμός υπ’ αριθμ. 234/2012, Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ. 11561/2012) τον Ιούλιο του 2012 και αποτελεί καθολικό διάδοχο του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών, το οποίο είχε συσταθεί το 1978 ως υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με στόχο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε Έλληνες παλιννοστούντες από γερμανόφωνες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ώστε αυτοί να ανταπεξέλθουν κυρίως σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και σε προβλήματα που προέκυπταν κατά την επιστροφή και επανένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε να διογκώνεται η εισροή αλλοδαπών μεταναστών και προσφύγων προς την Ελλάδα, η εν λόγω υπηρεσία ίδρυσε ένα ιδιαίτερο γραφείο, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Ecumenical Refugee Program/ERP) προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα υποθέσεις αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών.
Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Mεταναστών
Tο Γραφείο αυτό (λειτουργεί από το 1994) υπό την επωνυμία «Oικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» έχει ως αποστολή την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής στήριξης των ατόμων της ομάδας στόχου μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο της υποδοχής ή της ένταξης των ατόμων αυτών. Ειδικώτερα οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Παροχή ενημέρωσης, νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της εθνικής διαδικασίας ασύλου (παρεμβάσεις, παραπομπές και διαμεσολάβηση στη διοίκηση για πρόσβαση στη διαδικασία ή άλλα δικαιώματα που απορρέουν από το νομικό καθεστώς). Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται στην έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή και όπου αλλού απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος (Κ.Ε.Π.Υ., χώροι κράτησης, κ.λ.π) και περιλαμβάνει υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδείας των ατόμων της ομάδας στόχου σε υπηρεσίες της διοίκησης.
 • Παροχή νομικής βοήθειας (παράσταση δικηγόρου ή νομικού συμβούλου στη συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών, σύνταξη υπομνημάτων με νομική ύλη και πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής για συνηγορία ατομικών περιπτώσεων και υπαγωγή τους στο καθεστώς του πρόσφυγα)
 • Παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο ή μετανάστες για οικογενειακή συνένωση με μέλη οικογένειας που διαβιούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
 • Νομική βοήθεια για την προσφυγή (ακυρωτική διαδικασία) κατά της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης από τη διοίκηση του αιτήματος ασύλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις).
 • Νομική βοήθεια για κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ε.Σ.Δ.Α.
 • Επισκέψεις σε κρατητήρια ή χώρους κράτησης ή Κέντρα Πρώτης Υποδοχής στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας ή και σε σημεία εισόδου στην επικράτεια και παροχή ενημέρωσης, νομικών συμβουλών και νομικής βοήθειας (αντιρρήσεις, παραστάσεις ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, παράσταση δικηγόρου σε ποινικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράνομης εισόδου ή διαμονής) σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο ή άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας
 • Σύνταξη επικαιροποιημένων εκθέσεων και υπομνημάτων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε χώρες ή περιοχές χωρών καταγωγής των αιτούντων άσυλο ή μεταναστών με πληροφορίες και βιβλιογραφία για λόγους συνηγορίας ή και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ιδίως σε περιπτώσεις γενικευμένης βίας, εμφύλιας σύρραξης ή πολέμου
 • Συνηγορία ενώπιον των Αρχών για θέματα που αφορούν θεσμικά δικαιώματα των ατόμων της ομάδας στόχου, σύμφωνα με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Η Συνηγορία περιλαμβάνει και συμβολή, με γραπτή παρέμβαση (σχόλια και παρατηρήσεις) στην επεξεργασία νομοθετικών διαταγμάτων από τις Αρμόδιες Αρχές αναφορικά με το άσυλο και τη μετανάστευση
 • Δικτύωση και συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (CCME, ECRE, Diakonisches Werk, CEC, Caritas, Pro-Asyl, ICMC, Amnesty International, Human Rights Watch κλπ) με Διεθνείς Oργανισμούς (UNHCR, IOM), εθνικά και διεθνή δίκτυα προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ιnternational Detention Coalition κλπ) για συντονισμό δράσεων ευαισθητοποίησης επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνοδεύτων ανηλίκων, κράτησης, ρατσισμού, ξενοφοβίας κλπ
 • Tη συμμετοχή σε εθνικές, ευρωπαϊκές καί άλλες διεθνείς ομάδες εργασίας για την μελέτη των προβλημάτων, την παρακολούθηση των εφαρμοζομένων ή προτεινομένων πολιτικών της E.E., επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταναστών χωρίς χαρτιά, παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης προσώπων με σκοπό την επεξεργασία και διατύπωση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων και την άσκηση συνηγορίας.
 • Tη συμμετοχή σε ειδικές γνωμοδοτικές επιτροπές για την υποστήριξη των ζητημάτων των αλλοδαπών, προσφύγων και μεταναστών και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ειδικές Oμάδες Eργασίας διεθνών Oργανισμών και ΜΚΟ (Council of Europe, CCME, Eurodiaconia, κ.λπ.).
 • Διενέργεια σεμιναρίων κατάρτισης στις αρχές και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλα συναρμόδια υπουργεία για θέματα προσφυγικού δικαίου (άσυλο στην Ελλάδα) νομοθεσία και πρακτική  και άλλα ειδικώτερα θέματα με τη χρησιμοποίηση του ειδικώς επεξεργασθέντος εκπαιδευτικού υλικού.
 • Tην στενή συνεργασία και την διάθεση της τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης της Yπηρεσίας  προς τις Iερές Mητροπόλεις και Eνορίες που θέλουν να εφαρμόσουν δράσεις για παροχή βοήθειας σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που επιθυμούν την αρωγή του Γραφείου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.
 • Την κοινωνική στήριξη ευάλωτων περιπτώσεων, με αναζήτηση ασφαλών όρων διαμονής και κοινωνικής ένταξης, οργάνωση παραπομπών προς εξειδικευμένες υπηρεσίες για στέγαση, σίτιση, μαθήματα ελληνικών, ψυχολογική στήριξη κ.λπ.
 • Εξυπηρέτηση σε θέματα υγείας (γραπτές παραπομπές σε νοσοκομεία, επικοινωνία και συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, με γιατρούς κ.λπ.)
 • Συνεργασία και συντονισμός με ενοριακές δομές για τη παροχή υλικής βοήθειας σε άτομα της ομάδας στόχου και ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις.
 • Ανάληψη της εκτέλεσης προγραμμάτων και δράσεων στήριξης των ομάδων στόχου χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και διεθνείς πόρους.

Έτος Ιδρυσης

1992

Πληροφορίες

Αριθμός εργαζομένων : 3 μόνιμοι υπάλληλοι/ 4 διερμηνείς/ 2 κοινωνικοί λειτουργοί/ 6 δικηγόροι/ 3 διοικητικοί υπάλληλοι/ 1 λογιστής
Αριθμός ενεργών εθελοντών : 0
Αριθμός έκτακτων εθελοντών : 0

Έργο 2017

Αριθμητική εκτίμηση βοήθειας & Είδος βοήθειας :
Το έργο του ΚΣΠΜ – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων για το έτος 2017 ήταν :

 • Bringing families together. Legal info for family reunification παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 2207 άτομα.
 • “Rebuild our Lives – legal aid for refugees in Athens”παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 85+123 
 • Ασφαλιστική συμβουλευτική σε 2544 Έλληνες παλλινοστούντες που ζούσαν σε γερμανόφωνες χώρες

Δράσεις 2018-2019

Στόχος για το έτος 2018-2019 ως προτεραιότητα του Κέντρου μας την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων με τρόπο δίκαιο για αυτούς και επωφελή για την κοινωνία υποδοχής.

Πως μπορώ να βοηθήσω;

1. Εθελοντισμός

Ημέρες και ώρες ενημέρωσης :
Ηλικίες εθελοντών :
Τομείς δραστηριότητας εθελοντών :

2. Δωρεά σε είδος ή Υπηρεσία

Διαδικασία : Για την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης μπορείτε να επικοινωνείτε αρχικά με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου στα τηλ. 2107295926-7 (κ. Κούβαρη & κ. Κοτσιάτου).

3. Οικονομική Δωρεά

Διαδικασία: Πέρα από την έμπειρη νομική μας ομάδα, διαθέτουμε μία δραστήρια κοινωνική υπηρεσία, η οποία προσπαθεί να καλύψει τις όλο και διογκούμενες ανάγκες των ανθρώπων αυτών σε μία προσπάθεια πραγμάτωσης του «κοινωνώ, άρα υπάρχω». Στο δύσκολο αυτό έργο συνδράμουν ήδη οργανώσεις και φορείς με τακτικές δωρεές και χορηγίες. Μπορείτε να ενισχύσετε οικονομικά τη δράση μας είτε μέσω web banking, είτε μέσω κατάθεσης από την Τράπεζα σας στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό.
Τράπεζα Eurobank, Αριθμός λογαριασμού: 04048313227
IBAN: GR3601100400000004048313227. Μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς σας ενημερώστε τηλεφωνικά την γραμματεία του Κέντρου στο τηλ. 2107272278.

4. Αγορά προϊόντων που στηρίζουν την οργάνωση

Link :

Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ευαγγελία Δουρίδα
Διεύθυνση : Ιασίου 1
Πόλη : Αθήνα
Τ.Κ. : 11521
Τηλέφωνο: 2107272270
e-mail : kesypame@gmail.com
Fax :
Ιστοσελίδαwww.kspm-erp.com/
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης :
Ωράριο λειτουργίας : 9:00-17:00

Τομείς Δραστηριοποίησης

Συλλογή

Ώρες Λειτουργίας
Κλειστό

Δευτέρα
09:00 17:00
Τρίτη
09:00 17:00
Τετάρτη
09:00 17:00
Πέμπτη
09:00 17:00
Παρασκευή
09:00 17:00
Σάββατο
Κλειστό Κλειστό
Κυριακή
Κλειστό Κλειστό

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση.

Αξιολογείστε πρώτοι το “Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλλινοστούντων και Μεταναστών (ΚΣΠΜ), Οικουμενικό Πρόγραμα Προσφύγων”

Η αξιολόγηση σας για αυτήν την καταχώρηση
Επιλέξτε αστέρια

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.